traekul

Danskproducerede grill
siden 1973

Persondatapolitik

1. Generelle bestemmelser

1.1 Denne politik, der beskriver vores behandling af personoplysninger, herefter benævnt ”Persondatapolitik” beskriver, hvordan Martinsen Nordic A/S indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2 Denne persondatapolitik gælder kun for privatkunder.

1.3 Persondatapolitikken finder dog også anvendelse for erhvervskunder i det omfang, vi behandler personoplysninger.

1.4 Denne persondatapolitik gælder for alle personoplysninger, du afgiver til os, eller som vi indsamler via vores hjemmeside, www.martinsen-nordic.dk, herefter kaldet ”hjemmesiden”.

1.5 Martinsen Nordic A/S er dataansvarlig for de personoplysninger, vi indsamler om dig. Al henvendelse til os skal ske via de kontaktoplysninger der fremgår af pkt. 7.

2. Indsamling af personoplysninger

2.1 Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Når du køber et produkt på vores hjemmeside, registrerer vi følgende personoplysninger: navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, webbrowser, IP-adresse samt oplysninger om, hvilke produkter du køber og eventuelt returnerer.

2.2 Hvilke formål tjener indsamling af personoplysningerne?

Personoplysninger under pkt. 2.1 benytter vi til at kunne levere købte produkter til dig, for at kunne opfylde vores reklamationsforpligtelser og for at kunne opfylde vores bogføringsmæssige forpligtelser.

2.3 Hvad er grundlaget for behandlingen?

Indsamlingen af personoplysninger, som nævnt i pkt. 2.1, er nødvendig for at vi kan opfylde den med dig indgåede købskontrakt. IP-adresser indsamler vi for at kunne forhindre svig.

2.4 Hvor lagres dine personoplysninger?

Personoplysninger lagres på vores sikre servere. Nogle personoplysninger videregives til tredjemand. Visse af disse tredjemænd er databehandlere, som opbevarer og behandler personoplysninger på Martinsen Nordic A/S’ vegne i henhold til denne datapolitik og i henhold til de databehandleraftaler, der er indgået med respektive databehandlere. Alle persondata opbevares og behandles i henhold til den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

2.5 Hvordan indsamles dine personoplysninger?

2.5.1 Personoplysninger indsamles primært ved oprettelse af kundekonti og gennemførelse af køb.

2.5.2 Martinsen Nordic A/S modtager ikke personoplysninger om dig fra andre virksomheder i andre tilfælde, end hvor dette følger af dataportabilitet på din opfordring.

3. Brug af databehandlere og dataansvarlige

3.1 Vi benytter os af eksterne virksomheder til blandt andet at assistere ved den tekniske drift af hjemmesiden og vores online butik. Visse af disse eksterne virksomheder er selvstændige dataansvarlige for de data, der bliver videregivet hertil. Grundlaget for denne videregivelse er en interesseafvejning af hhv. Martinsen Nordic A/S’ interesser og brugerens interesser. Dette indebærer, at persondata ikke videregives, hvis kundens interesser overstiger Martinsen Nordic A/S'. Derudover har Martinsen Nordic A/S indgået aftaler om videregivelse af data til eksterne virksomheder med det formål at opfylde kontrakten.

Det kunne eksempelvis være Danske Fragtmænd (speditør) i forhold til levering samt Shopify der driver vores onlinebutik. Du kan læse mere om, hvordan Shopify bruger dine personlige oplysninger her: https://www.shopify.com/legal/privacy.

3.2 Andre af disse eksterne virksomheder er databehandlere underlagt vores instruks. De behandler data på vegne af os og Martinsen Nordic A/S er derfor ansvarlige for, at databehandlerne ikke anvender data, som de får fra os til andet end opfyldelse af den med os indgåede aftale. Alle vores databehandlere har indgået skriftlige databehandleraftaler med os, hvori der er fastsat retningslinjer for, hvad de må og ikke må benytte de overførte data til.

4. Dine rettigheder

4.1 Vi ønsker i videst muligt omfang at skabe åbenhed omkring vores behandling af dine personoplysninger, og i den forbindelse skal vi som dataansvarlig oplyse dig om dine rettigheder.

4.2 Dokumentation:

4.2.1 Som led i vores bestræbelser på at højne det generelle datasikkerhedsniveau kræver vi dokumentation, førend vi behandler en henvendelse, hvori du gør brug af de i pkt. 4.3-4.9 nævnte rettigheder.

4.2.2 Ved henvendelse til Martinsen Nordic om sletning af persondata skal du igennem en identifikationsproces, før personoplysningerne slettes. Dette indebærer, at der vil blive tilsendt en PDF, som du bedes underskrive personligt og derefter returnere enten i fysisk form eller som indscannet dokument.

Det indscannede dokument sendes til info@martinsen-nordic.dk. Alternativt kan et fysisk underskrevet dokument fremsendes til nedenstående adresse:

Martinsen Nordic A/S

Eksportvej 7

8870 Langå

Danmark

4.2.3 Vedrører henvendelsen dine andre rettigheder som nævnt nedenfor, vil det være tilstrækkeligt, hvis der sendes en anmodning fra den registrerede e-mailadresse. Henvendelsen bør sendes til info@martinsen-nordic.dk. Såfremt du ikke længere har den oprindeligt tilknyttede e-mailadresse, henvises til dokumentationskravet i pkt. 4.2.2.

4.3 Indsigtsretten

4.3.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om at oplyse, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål behandlingen tjener samt hvilke databehandlere, vi i forbindelse med behandlingen benytter.

4.3.2 Denne ret kan udøves ved at vi genererer en rapport. Du kan anmode om dette ved at kontakte Martinsen Nordic A/S, som vil sende en mail med dine personlige oplysninger til dig.

4.4 Retten til berigtigelse

4.4.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

4.4.2 Vedrørende dokumentation henvises til pkt. 4.2.

4.5 Retten til sletning

4.5.1 I visse tilfælde har du ret til at få dine personoplysninger slettet af os. I det omfang dine oplysninger er nødvendige, eksempelvis for at kunne overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Det samme gælder, hvis oplysningerne skal bruges til at gøre et retskrav gældende eller forsvare mod et sådant.

4.5.2 Vedrørende dokumentation henvises til pkt. 4.2.

4.5.3 Vedrørende automatisk sletning henvises til pkt. 5.

4.6 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

4.6.1 I visse tilfælde har du ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, eksempelvis hvis du mener, de oplysninger vi behandler om dig ikke er korrekte.

4.7 Retten til dataportabilitet

4.7.1 Du har ret til at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig, når vi indsamler dine personoplysninger i forbindelse med, at du køber et produkt af os.

4.7.2 Vedrørende dokumentation henvises til pkt. 4.2.

4.8 Retten til indsigelse

4.8.1 Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvis du har særlige grunde hertil.

4.8.2 Såfremt vi ikke kan påvise lovlige grunde til at fortsætte behandlingen, er vi ikke længere berettigede til at behandle dine personoplysninger.

4.8.3 Vedrørende dokumentation henvises til pkt. 4.2.

4.9 Retten til at tilbagekalde samtykke

4.9.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, ex. din tilmelding til vores nyhedsbrev.

4.9.2 Vedrørende dokumentation henvises til pkt. 4.2.

4.10 Retten til at klage

4.10.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5 sal, 1300 København K.

5. Sletning af persondata

5.1 Personoplysninger, som vi registrerer om dig igennem vores hjemmeside, opbevares som udgangspunkt i 5 år, såfremt der ikke er aktivitet på kontoen. Ved aktivitet menes, at der bliver foretaget et køb, ændret oplysninger eller logget ind. En kundekonto bliver således udelukkende slettet, såfremt kontoen har været inaktiv i 5 år.

5.2 Alle fakturaer opbevares i 5 år fra udgangen af regnskabsåret i overensstemmelse med bogføringsloven. Efter 5 år anonymiseres alle fakturaer.

5.3 Alle købsoplysninger slettes automatisk efter 5 år.

5.4 Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med, at du har givet dit samtykke til, at vi må sende dig nyhedsbreve, slettes, hvis du tilbagekalder dit samtykke, jf. pkt. 4.8.

6. Datasikkerhed

6.1 Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, går tabt, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2 I forbindelse med implementeringen af de organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger har vi fastsat retningslinjer for, hvilke medarbejdere der har adgang til dine data, således at kun de medarbejdere, der nødvendigvis må tilgå dine data, har adgang til disse.

7. Kontaktoplysninger

7.1 Martinsen Nordic A/S er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden.

7.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, kan du kontakte:

Martinsen Nordic A/S

Eksportvej 7

8870 Langå

Danmark

Tlf. (+45) 60 20 60 70

E-mail: info@martinsen-nordic.dk

8. Ændringer i persondatapolitikken

8.1 Vi er til enhver tid berettigede til at foretage ændringer i denne persondatapolitik. Det vil altid fremgå af punkt 9, hvornår persondatapolitikken senest er opdateret.

8.2 Såfremt du ikke kan acceptere den ændrede politik, bør du ikke fortsætte brugen af hjemmesiden.

9. Versioner

9.1 Denne persondatapolitik er senest opdateret juli 2021.